Definície pojmov dôležitých pri pôžičkách

Celková suma pôžičky: znamená súčet všetkých splátok dohodnutých medzi klientom a
spoločnosťou.

Celkové náklady spotrebiteľa: znamená výšku celkových nákladov spotrebiteľa spojených s ponúkanou pôžičkou.

Klient: znamená spôsobilú fyzickú osobu alebo fyzickú osobu konajúcu prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorá má záujem o poskytnutie služby a/alebo ktorá uzatvorila so spoločnosťou zmluvu.

Miesto: znamená sprostredkovateľa, internetovú stránku, písomný dokument spoločnosti, prostriedky elektronickej komunikácie používané spoločnosťou na základe dohody s klientom alebo akýkoľvek iný vhodný prostriedok komunikácie medzi spoločnosťou a klientom.

Občiansky zákonník: znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník: znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pôžička: znamená bezúčelový spotrebiteľský úver v čiastke poskytnutej klientovi spoločnosťou.

RPMN: znamená ročnú percentuálnu mieru nákladov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Ručiteľ: znamená spôsobilú fyzickú osobu, ktorá ručí spoločnosti za riadne a včasné zaplatenie všetkých budúcich dlžných čiastok klienta voči spoločnosti podľa zmluvy.

Sankčný úrok: znamená úrok z omeškania prislúchajúci spoločnosti v prípade omeškania klienta so splátkou.

Služba: znamená výrobky a/alebo služby (vrátane služby poskytovania pôžičiek), ktoré je spoločnosť oprávnená poskytovať podľa predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, a ktoré poskytuje klientom na základe zmluvy.

Splátka: znamená peňažnú čiastku dohodnutú medzi klientom a spoločnosťou v zmluve za obdobie jedného mesiaca, ktorou klient spláca poskytnutú pôžičku.

Splátkový kalendár: znamená rozpis jednotlivých splátok s určením termínu a výšky, ktorý spoločnosť doručí klientovi a ktorý sa klient zaväzuje dodržiavať, inak je povinný dodržiavať výšku splátky a termín splátok uvedený v zmluve a/alebo podmienkach a/alebo VOP.

Spoludlžník: znamená spôsobilú fyzickú osobu, ktorá je povinná spoločne a nerozdielne s klientom plniť jeho záväzky voči spoločnosti na základe zmluvy.

Spôsobilá fyzická osoba: znamená fyzickú osobu, ktorá dosiahla 18 rokov veku, je plne spôsobilá na právne úkony, má povolený pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa spoločnosťou určené podmienky na poskytnutie služby alebo uzavretie zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení.

Sprostredkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu podnikajúcu na základe zákona o  finančnom sprostredkovaní, ktorá na základe zmluvy so spoločnosťou vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy alebo uzatvára zmluvy za a v mene spoločnosti

Zabezpečenie: znamená dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorých účelom alebo účinkom je
poskytnutie zabezpečenia v prospech spoločnosti ako veriteľa.

Zabezpečovaná pohľadávka: znamená nárok spoločnosti na riadne a včasné splnenie súčasných a budúcich záväzkov klienta podľa zmluvy vrátane akéhokoľvek s ňou súvisiaceho dokumentu, na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku vyššie sa stane nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením, alebo právoplatným určením jeho neplatnosti; alebo na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok uvedený v odseku alebo vyššie napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, oddlžením alebo
inak.

Zákon o finančných službách na diaľku: znamená zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o  finančnom sprostredkovaní: znamená zákon č. 186/2009 Z.z. o  finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o spotrebiteľských úveroch: znamená zákon č. 129/2010 Z.z. o  spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane osobných údajov: znamená zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení v neskorších predpisov.

Zákon o AML: znamená zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o zásielkovom predaji: znamená zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca: znamená zákonného zástupcu fyzickej osoby, ktorá dosiahla 18 rokov veku, z akéhokoľvek dôvodu nie je spôsobilá na právne úkony, má povolený pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa spoločnosťou určené podmienky na poskytnutie služby alebo uzavretie zmluvy.

Zmluva: znamená zmluvu uzatvorenú medzi klientom a spoločnosťou na dobu určitú, ktorej predmetom je poskytnutie služby.

Zmluva o zabezpečení: znamená zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou a povinným, ktorej predmetom je zabezpečenie zabezpečovanej pohľadávky.

Zmluvná pokuta: znamená určenú peňažnú sumu, ktorú klient uhradí spoločnosti v prípade porušenia zmluvnej povinnosti plniť splátky riadne a včas.

Pôžička od Home Credit a.s.

U Home Creditu je možné vybaviť si pôžičku od 300 do 4300 €.

Pre vybavenie je nutné mať občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (napr. pas, vodičský preukaz, rodný list, zbrojný preukaz). Pokiaľ ste zamestnanec alebo OSVČ, pripravte si údaje o svojom zamestnávateľovi či podnikaní – presný názov, adresu, telefónne číslo na pevnú linku príp. mobilný telefón a IČO.

Pre získanie pôžičky musíte mať viac než 23 rokov a vlastniť platný občiansky preukaz SR. HomeCredit pôžička je určená pre zamestnancov, dôchodcov aj samostatne zárobkovo činné osoby. Ručiteľ nie je potrebný.

Počet mesiacov, počas ktorých budete pôžičku splácať, záleží na Vás. Zvoliť si môžete 24 až 84 mesiacov (vždy po 12 mesiacoch).

Výšku príjmu v žiadosti o úver uvádzate, potvrdenie o príjme ale nevyžadujú.

A ako rýchlo sa dostanete k peniazom? To záleží na Vás, najmä na tom, ako rýchlo poskytnete požadované podklady, o ktorých Vás bude informovať operátor. Ak bude Váš úver schválený a HomeCredit obdrží všetky podklady, sú peniaze pripravené na čerpanie do 5 pracovných dní.

Po tom, čo Vám bude pôžička schválená, Home Credit vám zašle domov dve vyhotovenia zmluvy. Zmluvy podpíšte a jedno vyhotovenie zmluvy spolu s výpisom z účtu zašlite späť.

Dátum prvej splátky je presne za mesiac od dátumu poskytnutia úveru (tzn. tretí deň po odoslaní výšky úveru z účtu spoločnosti na bankový účet klienta).

Bližšie informácie na webe spoločnosti HomeCredit alebo na bezplatnom telefóne 0800 608 708

Pôžička na čokolvek od Cetelemu

Firma Cetelem začala ponúkať požičky na ľubovolný účel do výšky 17000 eur pri splatnosti 120 mesiacov.

Cen internet si môžete vyplniť žiadosť, výsledok predbežného posúdenia sa dozviete do 5 minút, následne si môžete vytlačiť zmluvu, ktorú podpíšete a spolu s dokladmi, ktoré potrebujete na priznanie úveru, odošlete na adresu Cetelem.

Finančné prostriedky dostanete na svoj účet do troch dní od obdržania dokladov a zmlúv Cetelemom.

Cetelem požaduje tieto doklady pri žiadosti o úver :

kópiu občianskeho preukazu,

pre zamestnancov – potvrdenie o výške príjmu a výpisy z účtu za posledné dva mesiace

pre podnikateľov fyzické osoby – kópiu daňového priznania za posledný rok, potvrdenie o podaní daňového priznania, výpisy z podnikatelského účtu za posledný polrok a súkromného účtu za posledné dva mesiace.

pre dôchodcov – kópia aktuálneho výmeru dôchodku, výpisy z účtu za posledné dva mesiace

pričom pre všetkých platia všeobecné požiadavky – ved od 18 do 62 rokov, ste občanom s trvalým pobytom na území SR, musíte mať príjem zdaňovaný na území SR a preukázať schopnosť splácať ho.

O pôžičku si môžete zažiadať online tu – https://www.cetelem.sk/pozicka-na-cokolvek

 

Štátna pôžička – ešte nejaké zaujímavosti z histórie

Ďalšie zaujímavé texty z našej nedávnej socialistickej histórie :

Štátna pôžička je forma poskytnutia peňažných prostriedkov štátnemu rozpočtu na určitú dobu v podobe úveru. Pôžičky bývajú vnútorné, ktoré sa umiestňujú vnútri krajiny a zahraničné pôžičky, realizujúce sa za hranicami. V závislosti od formy príjmov z pôžičiek, členia sa pôžičky na úrokové, pri ktorýh majitelia obligácií dostávajú dôchodok v podobe určitého úroku vyplácaného v stanovenom čase a výherné pri ktorých sa dôchodok vypláca v podobe výhry. Podľa času splatnosti sa pôžičky delia na krátkodobé (do jedného roka), strednodobé (od jedného do piatich rokov) a dlhodobé.
V buržoáznych krajinách sú štátne pôžičky hlavným zdrojom krytia deficitu štátnych rozpočtov. Hlavní majitelia obligácií štátnych vnútorných pôžičiek v kapitalistických krajinách – banky, kapitalistické spoločnosti, štátne organizácie a inštitúcie, majetné vrstvy obyvatelstva – dostávajú z pôžičiek zaručený dôchodok, ktorý štát získava na úkor daňového zaťaženia pracujúcich. Zahraničné pôžičky využívajú imperialistické štáty ako nástroj hospodárskeho a politického nátlaku na iné krajiny.
V socialistických krajinách sú štátne pôžičky principiálne odlišné od pôžičiek kapitalistických krajín, stávajú sa opravdovými ľudovými pôžičkami a ich zdrojom sú úspory pracujúcich.

Toľko z našej nedávnej histórie 😉

Čo hovorí stará učebnica o pôžičkách?

Pre zaujímavosť pár citátov z moje prednovembrovej učebnice ekonómie :

Pôžičkový kapitál, ktorý  požičiavajú kapitalistický vlastníci na prechodný čas iným kapitalistom za určitú odmenu vo forme úrokov. V procese kolobehu priemyselného kapitálu vzniká prechodne voľný peňažný kapitál. Pomocou úveru sa tieto prechodné voľné peňažné prostriedky stávajú pôžičkovým kapitálom, ktorý priemyselní vlastníci používajú na rozširovanie výroby a obchodu. Charakteristickou zvláštnosťou pôžičkového kapitálu je, že ho nepoužíva vo výrobe ten kapitalista, ktorému patrí. Zdrojom úrokov z pôžičky a podnikatelského zisku je nadhodnota získaná prácou zamestnancov. Vzniká dojem, že zdrojom príjmu sú peniaze samy osebe a nie nadhodnota, ktorá umožňuje majitelovi pôžičkového kapitálu dosahovať zisk bez toho, že by organizoval nejaký podnik. Zisk dosiahnutý z pôžičkového kapitálu sa delí na dve časti – úroky, ktoré dostáva vlastník peňazí (veriteľ); – podnikatelský zisk, ktorý si privlastňuje podnikajúci kapitalista (dlžník).

Sprostredkovatelmi pri pohybe pôžičkového kapitálu sú banky. Banky na jednej strane mobilizujú a koncentrujú vo svojich rukách voľný peňažný kapitál a na druhej strane poskytujú úver v rozličných odvetviach hospodárstva.

Toľko z histórie, čo vy na to? 😉