Definície pojmov dôležitých pri pôžičkách

Celková suma pôžičky: znamená súčet všetkých splátok dohodnutých medzi klientom a
spoločnosťou.

Celkové náklady spotrebiteľa: znamená výšku celkových nákladov spotrebiteľa spojených s ponúkanou pôžičkou.

Klient: znamená spôsobilú fyzickú osobu alebo fyzickú osobu konajúcu prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorá má záujem o poskytnutie služby a/alebo ktorá uzatvorila so spoločnosťou zmluvu.

Miesto: znamená sprostredkovateľa, internetovú stránku, písomný dokument spoločnosti, prostriedky elektronickej komunikácie používané spoločnosťou na základe dohody s klientom alebo akýkoľvek iný vhodný prostriedok komunikácie medzi spoločnosťou a klientom.

Občiansky zákonník: znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník: znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pôžička: znamená bezúčelový spotrebiteľský úver v čiastke poskytnutej klientovi spoločnosťou.

RPMN: znamená ročnú percentuálnu mieru nákladov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Ručiteľ: znamená spôsobilú fyzickú osobu, ktorá ručí spoločnosti za riadne a včasné zaplatenie všetkých budúcich dlžných čiastok klienta voči spoločnosti podľa zmluvy.

Sankčný úrok: znamená úrok z omeškania prislúchajúci spoločnosti v prípade omeškania klienta so splátkou.

Služba: znamená výrobky a/alebo služby (vrátane služby poskytovania pôžičiek), ktoré je spoločnosť oprávnená poskytovať podľa predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, a ktoré poskytuje klientom na základe zmluvy.

Splátka: znamená peňažnú čiastku dohodnutú medzi klientom a spoločnosťou v zmluve za obdobie jedného mesiaca, ktorou klient spláca poskytnutú pôžičku.

Splátkový kalendár: znamená rozpis jednotlivých splátok s určením termínu a výšky, ktorý spoločnosť doručí klientovi a ktorý sa klient zaväzuje dodržiavať, inak je povinný dodržiavať výšku splátky a termín splátok uvedený v zmluve a/alebo podmienkach a/alebo VOP.

Spoludlžník: znamená spôsobilú fyzickú osobu, ktorá je povinná spoločne a nerozdielne s klientom plniť jeho záväzky voči spoločnosti na základe zmluvy.

Spôsobilá fyzická osoba: znamená fyzickú osobu, ktorá dosiahla 18 rokov veku, je plne spôsobilá na právne úkony, má povolený pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa spoločnosťou určené podmienky na poskytnutie služby alebo uzavretie zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení.

Sprostredkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu podnikajúcu na základe zákona o  finančnom sprostredkovaní, ktorá na základe zmluvy so spoločnosťou vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy alebo uzatvára zmluvy za a v mene spoločnosti

Zabezpečenie: znamená dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorých účelom alebo účinkom je
poskytnutie zabezpečenia v prospech spoločnosti ako veriteľa.

Zabezpečovaná pohľadávka: znamená nárok spoločnosti na riadne a včasné splnenie súčasných a budúcich záväzkov klienta podľa zmluvy vrátane akéhokoľvek s ňou súvisiaceho dokumentu, na plnenie titulom bezdôvodného obohatenia alebo iného nároku, ktorý môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v odseku vyššie sa stane nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením, alebo právoplatným určením jeho neplatnosti; alebo na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek záväzok uvedený v odseku alebo vyššie napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, oddlžením alebo
inak.

Zákon o finančných službách na diaľku: znamená zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o  finančnom sprostredkovaní: znamená zákon č. 186/2009 Z.z. o  finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o spotrebiteľských úveroch: znamená zákon č. 129/2010 Z.z. o  spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane osobných údajov: znamená zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení v neskorších predpisov.

Zákon o AML: znamená zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o zásielkovom predaji: znamená zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca: znamená zákonného zástupcu fyzickej osoby, ktorá dosiahla 18 rokov veku, z akéhokoľvek dôvodu nie je spôsobilá na právne úkony, má povolený pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa spoločnosťou určené podmienky na poskytnutie služby alebo uzavretie zmluvy.

Zmluva: znamená zmluvu uzatvorenú medzi klientom a spoločnosťou na dobu určitú, ktorej predmetom je poskytnutie služby.

Zmluva o zabezpečení: znamená zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou a povinným, ktorej predmetom je zabezpečenie zabezpečovanej pohľadávky.

Zmluvná pokuta: znamená určenú peňažnú sumu, ktorú klient uhradí spoločnosti v prípade porušenia zmluvnej povinnosti plniť splátky riadne a včas.