Štátna pôžička – ešte nejaké zaujímavosti z histórie

Ďalšie zaujímavé texty z našej nedávnej socialistickej histórie :

Štátna pôžička je forma poskytnutia peňažných prostriedkov štátnemu rozpočtu na určitú dobu v podobe úveru. Pôžičky bývajú vnútorné, ktoré sa umiestňujú vnútri krajiny a zahraničné pôžičky, realizujúce sa za hranicami. V závislosti od formy príjmov z pôžičiek, členia sa pôžičky na úrokové, pri ktorýh majitelia obligácií dostávajú dôchodok v podobe určitého úroku vyplácaného v stanovenom čase a výherné pri ktorých sa dôchodok vypláca v podobe výhry. Podľa času splatnosti sa pôžičky delia na krátkodobé (do jedného roka), strednodobé (od jedného do piatich rokov) a dlhodobé.
V buržoáznych krajinách sú štátne pôžičky hlavným zdrojom krytia deficitu štátnych rozpočtov. Hlavní majitelia obligácií štátnych vnútorných pôžičiek v kapitalistických krajinách – banky, kapitalistické spoločnosti, štátne organizácie a inštitúcie, majetné vrstvy obyvatelstva – dostávajú z pôžičiek zaručený dôchodok, ktorý štát získava na úkor daňového zaťaženia pracujúcich. Zahraničné pôžičky využívajú imperialistické štáty ako nástroj hospodárskeho a politického nátlaku na iné krajiny.
V socialistických krajinách sú štátne pôžičky principiálne odlišné od pôžičiek kapitalistických krajín, stávajú sa opravdovými ľudovými pôžičkami a ich zdrojom sú úspory pracujúcich.

Toľko z našej nedávnej histórie 😉